Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme

1-677-124-44227

184 MAIN COLLINS STREET WEST VICTORIA 8007

Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies
 

Podmienky pre zápis na kurzy

UPOZORNENIE:

Dovoľujeme si záujemcov upozorniť, že odoslaním riadne vyplnenej prihlášky vyjadria svoj súhlas (akceptáciu) s týmito podmienkami, ktoré sa tým stávajú pre záujemcu záväznými.

Kurzom sa rozumie výkon športovej činnosti zameranej na gymnastické športy (najmä športová gymnastika, gymnastika pre všetkých a pod.), organizovaný Gymnastickým centrom a oddielom Športovej gymnastiky TJ Slávia UK Bratislava pod vedením spôsobilej osoby alebo osôb, v trvaní určenom organizátorom pre ten-ktorý kurz, ktorého personálnu časovú a programovú organizáciu určuje výhradne organizátor; organizátor si vyhradzuje právo zmeny personálnej a programovej organizácie kurzu.

Ak je ďalej v texte uvedené dieťa, má sa tým na mysli dieťa alebo jeho zákonný zástupca (najmä rodič).

 1. Spôsob prihlasovania a úhrada za účasť na kurze
  • Prihlásenie do kurzu sa realizuje elektronicky prostredníctvom online prihlášky dostupnej na webovej stránke www.gymslaviauk.sk. Elektronická prihláška sa stáva platnou jej odoslaním
  • nadobúda účinnosť až po uhradení kurzovného príspevku (ďalej len „kurzovné“). Zaplatenie kurzovného je možné realizovať prevodom na účet Gymnastického centra. Pre identifikáciu platby uveďte prosím do poznámky meno a priezvisko dieťaťa (v štruktúre: MENO PRIEZVISKO dieťaťa). Ak nebude platba zrealizovaná (na účte prijímateľa) so správnymi identifikačnými údajmi do 5 pracovných dní po odoslaní prihlášky, prihláška nebude akceptovaná a miesto sa automaticky uvoľní pre ďalšieho záujemcu.
  • Splatnosť kurzovného pre deti, ktoré už navštevovali kurz a sa prolongovali do ďalšieho semestra je 5 dní . Pri nových deťoch je potrebné mať zaplatený kurz pred nástupom na prvú Po dohode s Gymnastickým centrom môže záujemca absolvovať takzvanú „skušobnú“ hodinu, kde sa rozhodne či nastúpi na kurz ale platba „kurzovného“ musí byť pripísaná na účet Gymnastického centra pred nástupom na kurz
 2. Zdravotný stav dieťaťa a vyhlásenie zákonného zástupcu
  • Odoslaním prihlášky a akceptovaním podmienok pre zápis do kurzu rodič dieťaťa, jeho zákonný zástupca alebo iná oprávnená osoba prehlasuje, že mu nie je známy žiadny dôvod (napr. zlý zdravotný stav), pre ktorý by jeho dieťa nemohlo športovať, navštevovať kurz základnej športovej gymnastiky. Prihlasujúca osoba berie ako zákonný zástupca dieťaťa na vedomie, že nepravdivosť vyššie uvedeného prehlásenia môže byť dôvodom pre zmenu časovej a programovej organizácie kurzu a ak to nebude v záujme dieťaťa, aj pre jeho vylúčenie z účasti na kurze. Organizátor sa však pri tom zaväzuje prihliadať vždy a najmä na záujmy dotknutého dieťaťa.
  • Prihlasujúci zákonný zástupca dieťaťa odoslaním prihlášky vyhlasujú, že sú bez obmedzenia oprávnené konať v mene prihlasovaného dieťaťa.
 1. Plnenia v prípade neúčasti
  • Účastník si zaplatením kurzovného objednáva právo zúčastniť sa na kurze. Za neúčasť dieťaťa na kurze z dôvodu na strane dieťaťa nevzniká nárok na vrátenie kurzovného, ak ďalej nie je uvedené inak.
  • Ak sa účastník nemôže zo zdravotných, resp. iných dôvodov ďalej zúčastňovať kurzu (nemôže dokončiť daný kurz), bude mu po odpočítaní pomernej časti zodpovedajúcej počtu dní, po čas ktorých už sa kurzu zúčastnil alebo nezúčastnil z dôvodov na strane dieťaťa, vrátená alikvotná čiastka kurzovného (znížená o manipulačný poplatok podľa bodu 4.). Povinnosťou účastníka kurzu (alebo jeho zákonného zástupcu) je danú skutočnosť bezodkladne oznámiť Gymnastickému centru formou e-mailovej správy (emailová adresa: info@gymslaviauk.sk), v ktorej musia byť uvedené údaje odhlasovanej osoby (ktoré musia korešpondovať s údajmi vyplnenými v prihláške) spolu s číslom účtu, kam má byť zvyšná čiastka poukázaná (číslo účtu musí korešpondovať s číslom účtu odkiaľ bolo kurzovné poukázané). Účastník kurzu (alebo jeho zákonný zástupca) si môže nárokovať na vrátenie alikvotnej čiastky kurzovného len od dňa nasledujúceho po doručení emailovej správy s vyššie uvedenými náležitosťami na adresu: info@gymslaviauk.sk. Účastník berie na vedomie, že kurzovné sa vracia len ak presahuje čiastku 5€.
 1. Manipulačný poplatok
  • prípade zrušenia účasti na kurze pred jeho začiatkom, resp. počas konania kurzu, organizátor vráti alikvotnú čiastku skrátenú o manipulačný poplatok zo sumy kurzovného podľa nasledovnej tabuľky.
P.č.Počet dníManipulačný poplatok
1.od úhrady – 5 dní pred začiatkom kurzu0%
2.4 dni pred začiatkom kurzu do polovice trvania kurzu  10%-50%
3.Od polovice trvania kurzu*60%-100%

*Polovicou kurzu sa rozumie stav, kedy počet dní do konca kurzu je rovnaký alebo menší ako počet dní od jeho začiatku.

 1. Súhlas dotknutej osoby
  • V zmysle § 7 zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorš ích predpisov súhlasí dotknutá osoba (účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca) so spracovaním osobných údajov dieťaťa, výhradne však len pre interné účely organizátora. Dotknutá osoba taktiež súhlasí s prípadným použitím fotografií, resp. videozáznamov, kde je vyobrazená, bez nároku na honorár. Organizátor sa zaväzuje používať záznamy účastníka výhradne len spôsobom neznižujúcim dôstojnosť a dobré meno účastníka, a to výhradne len v súvislosti s prezentáciou svojej činnosti.
 2. Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka
  • Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka kurzu vzniká od času určeného ako začiatok tréningovej jednotky, ak je účastník prítomný v priestore telocvične. Ak účastník opustí priestor telocvične, zodpovednosť prechádza opäť na zákonného zástupcu.
 1. Výhrada zmeny termínu kurzu
  • prípade nemožnosti konania tréningu z dôvodu nutných opráv, alebo z iných závažných dôvodov, si poskytovateľ kurzov vyhradzuje právo na zmenu termínu konania kurzu.
 1. Prítomnosť rodičov a iných osôb v telocvični
  • Účasť zákonných zástupcov alebo iných osôb na kurze ako divákov je možná iba v prvú hodinu začatia kurzu, počas otvorených hodín, o ktorých bude organizátor vopred informovať, alebo počas pretekov, čo zákonní zástupca berie na vedomie, keďže účasť tretích osôb na tréningu môže pôsobiť na dotknutého účastníka alebo ostatných účastníkov rušivo, čo im neumožňuje podávať plne sústredený výkon.

"rodičia s deťmi" od marca 2024

darujte nám 2 alebo 3%

   Tábor registrácia